1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Litmega“, juridinio asmens kodas 303402039, registracijos adresas Ukmergės raj., Kartėnų km., LT-20221.

1.2. GreitaPigu.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.greitapigu.lt.

1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo, parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas www.pigu.lt, taip pat juridiniai asmenys, kurie pasitelkiami norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą.

1.5. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris , elektroninio pašto adresas, Pirkėjo lytis ir amžius.

1.6. Taisyklės – šios prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.greitapigu.lt taisyklės.

1.7. Paskyra – Pirkėjo registravimosi GreitaPigu.lt rezultatas, kurio pasekoje sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).

2.Bendrosios nuostatos

2.1. Taisyklės jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su GreitaPigu.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje GreitaPigu.lt susijusios sąlygos.

2.2.Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai bus informuoti prisijungę prie svetainės www.greitapigu.lt arba joje pirkdami prekes pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus svetainėje www.greitapigu.lt. Pirkti elektroninėje parduotuvėje GreitaPigu.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje GreitaPigu.lt.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1.Sutinku, kad mano vardą, pavardę, elektroninį paštą bei telefono numerį GreitaPigu.lt tvarkytų veiklos analizės tikslais.

3.2. Sutinku, kad mano vardą, pavardę, telefono numerį ir adresą Pardavėjas vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – galėtų perduoti Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

3.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

3.4. Pirkėjas turi šias teises:

3.4.1. žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;

3.4.2. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

3.4.3. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

3.4.4. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus;

3.4.5. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, tačiau tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje GreitaPigu.lt.

3.5. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje neterminuotai, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėjo, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

3.6. Remiantis Taisyklių 10.2.2, 10.3.3 ir 10.4.3 punktais, Pardavėjui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojui ar kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

3.7. Jei Pirkėjas, pageidauja užsakyti elektroninėje parduotuvėje GreitaPigu.lt siūlomas Pardavėjo partnerių paslaugas, jis privalo išreikšti sutikimą, kad Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys būtų perduodami atitinkamam Pardavėjo partneriui (duomenų gavėjui) užsakomų paslaugų suteikimo tikslu.

3.8. Siekdamas, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės GreitaPigu.lt paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją - slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio GreitaPigu.lt internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės parduotuvės GreitaPigu.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės GreitaPigu.lt funkcijos jam gali būti neprieinamos. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamasis į Pardavėją elektroninėje parduotuvėje GreitaPigu.lt nurodytais kontaktais.

3.9. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu J. Jablonskio g. 4, Anykščiai, 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą paštu šiame Taisyklių punkte nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu info@greitapigu.lt iš Taisyklių 3.2. punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.

4. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

4.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje GreitaPigu.lt dviem būdais:

4.1.1. užsiregistruodamas svetainėje www.greitapigu.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

4.1.2. nesiregistruodamas svetainėje www.greitapigu.lt.

4.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1 punkte nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, papildomai gali nurodyti savo lytį ir amžių. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.

4.3. Nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo – pardavimo santykiai.

4.4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra saugomas elektroninės parduotuvės GreitaPigu.lt duomenų bazėje.

4.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad sutinka, jog jo užsakytos (-ų) prekės (-ių) instrukcija (-jos) lietuvių kalba būtų pateikiama (-mos) Taisyklių 3.2 punkte numatyta tvarka Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, išsiunčiant Pirkėjui aktyvią nuorodą. Nuoroda išsiunčiama patvirtinus užsakymą.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas elektroninėje parduotuvėje GreitaPigu.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka. Užsisakius paslaugas Pirkėjui gali būti taikomos Pardavėjo partnerių nustatytos paslaugų teikimo sąlygos.

5.2. iki vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo gauti teisės aktų nustatyta tvarka jam būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinamą informaciją apie parduodamas prekes, susipažinti su jų saugą patvirtinančiais dokumentais;

5.3. iki vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo apžiūrėti prekę ir pareikalauti, kad pardavėjas, dalyvaujant pirkėjui, patikrintų prekę arba pademonstruotų, kaip ją naudoti, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į prekės pobūdį ar sudaromos sutarties rūšį;

5.4. reikalauti iš pardavėjo pakeisti prekę, sumažinti prekės kainą, neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus (pataisyti prekę);

5.5. vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą;

5.6. į nuostolių, atsiradusių dėl netinkamos kokybės prekės pardavimo, prekės trūkumų pašalinimo išlaidų, jeigu pardavėjui per protingą terminą trūkumų nepašalinus juos pašalina pirkėjas ar jo pasitelkti tretieji asmenys, atlyginimą;

5.7. kreiptis į Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatytas institucijas ar teismą, jeigu pardavėjas nevykdo jo teisėtų reikalavimų grąžinti įsigytas prekes, pašalinti jų trūkumus, sumažinti kainą, pakeisti ir (ar) suteikti informaciją.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

5.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve GreitaPigu.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6.2. Užsiregistravęs svetainėje www.greitapigu.lt arba naudodamasis elektronine parduotuve greitapigu.lt be registracijos, Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir Asmens duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi.

6.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti Asmens duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.4. Pirkėjas įsipareigoja saugoti prisijungimo prie savo Paskyros duomenis, neperduoti jų tretiesiems asmenims ir nesudaryti galimybės tretiesiems asmenims sužinoti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Pirkėjas supranta, kad jis yra tiesiogiai atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl neteisėto Pirkėjo Paskyros panaudojimo, kai Pirkėjas neapsaugojo savo prisijungimo duomenų ir jie tapo žinomi ir/ar prieinami tretiesiems asmenims.

6.5. Jei Pirkėjo prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją per vieną darbo dieną.

6.6. Pirkėjas įsipareigoja svetainėje www.greitapigu.lt registruotis tik vieną kartą, nekurti daugiau nei vienos Paskyros, išskyrus atvejį, kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims.

6.7. Kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, Pardavėjas tokią paskyrą panaikina ir suteikia teisę Pirkėjui susikurti naują Paskyrą.

6.8. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktame prekių atsiėmimo punkte per Taisyklėse nurodytus terminus.

6.10. Pirkėjas turi teisę atgauti sumokėtus pinigus už netikusias prekes per 14 dienų, po faktinio ir galutinio Prekių grąžinimo momento, už kurias yra sudaryta Grąžinimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo (raštu).

6.11. Pirkėjas turi pareigą, pasirinkęs Taisyklių 9.2.1 ar 9.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, sumokėti už prekes per 2 (dvi) darbo dienas. Kitu atveju, Pardavėjas, pagal 7.6. punktą, gali atšaukti užsakymą Pirkėjo neinformavęs, jeigu šis neįvykdė sąlygų, pagal 6.11 punktą.

7. Pardavėjo teisės

7.1. Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti svetainės www.greitapigu.lt funkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.

7.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti internetinės parduotuvės GreitaPigu.lt veiklą.

7.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų elektroninėje parduotuvėje GreitaPigu.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

7.4. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti ir keisti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

7.5. Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės www.greitapigu.lt darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine www.greitapigu.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.

7.6. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 9.2.1 ar 9.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

7.7. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 9.2.3 punkte numatytą apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pateikimo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo.

7.8. Pardavėjas, esant aplinkybėms dėl kurių jis negali įvykdyti užsakymo gali vienašališkai anuliuoti užsakymą apie tai žodžiu ar raštu įspėjęs pirkėją. Jei pirkėjas yra sumokėjęs už prekes, pardavėjas gražina pinigus pirkėjui per 5 darbo dienas.

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės GreitaPigu.lt teikiamomis paslaugomis.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 3 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3. Informuoti Pirkėją apie Taisyklių 7.1 – 7.4 punktuose nurodytus pakeitimus.

8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

8.5. Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes Taisyklių 11 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

8.6. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

9. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

9.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje GreitaPigu.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

9.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

9.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;

9.2.2. banko pavedimu;

9.2.3. grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu;

9.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba kai užbaigiamas užsakymas (jei Pirkėjas pasirinko Taisyklių 9.2.3 p. nurodytą atsiskaitymo būdą, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

9.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki prekių perdavimo Pirkėjui momento. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.

9.5. Pardavėjo pareiga ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos (jeigu šalys nesusitaria kitaip) pristatyti daiktus juos perduodant pirkėjui arba perleidžiant pirkėjui jų valdymą. Jeigu pardavėjas neįvykdė savo pareigos pristatyti daiktus per sutartyje nustatytą terminą, pirkėjas pateikia reikalavimą pristatyti daiktus per papildomą protingą terminą, atsižvelgdamas į aplinkybes.

10.Prekių pristatymas

10.1.Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų Taisyklių 10.2 – 10.5 punktuose. Prekių pristatymo sąlygos bei įkainiai pateikti www.greitapigu.lt

10.2.Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:

10.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

10.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

10.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

10.2.4. Į prekių pristatymo į namus paslaugos mokestį neįeina užsakytų prekių užnešimas – šią paslaugą pirkėjas privalo užsisakyti atskiru susitarimu papildomai.

10.3.Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą Pardavėjo prekių atsiėmimo punktuose:

10.3.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai viename iš Pardavėjo prekių atsiėmimo punktų, esančių adresu Buivydiškių 12A, Vilnius, LT-07195.

10.3.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu ar telefonu, kad prekes galima atsiimti.

10.4.3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

10.5. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.

10.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10.7. Pirkėjui suteikiama įsigyjamos prekės patikrinimo teisė. Pagal šią nuostatą pirkėjas turi teisę prieš mokėdamas ar prieš priimdamas daiktus juos patikrinti bet kokioje vietoje, bet kokiu laiku ar metodu, kurie atitinka protingumo kriterijus. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista) Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente.

10.8. Jei remiantis Taisyklių 10.2 – 10.5 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai.

10.9. Jei remiantis Taisyklių 10.2 – 10.5 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.

11. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

11.1.Kiekvienos GreitaPigu.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

11.2.Pardavėjas pagal Civilinio kodekso 6.317 straipsnio 2 dalį nustato dviejų rūšių daiktų garantijągarantiją pagal įstatymą, kuri galioja dvejus metus nuo prekės įsigijimo dienos (Civilinio kodekso 6.338 straipsnis), ir sutartinę arba komercinę (kokybės) garantiją, kuri laikoma papildoma garantija, suteikiama pardavėjo šalia garantijos pagal įstatymą. Taigi, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.364 straipsnio 1 dalimi, pirkėjas dėl netinkamos kokybės prekės turi teisę kreiptis į pardavėją per dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos.

11.3. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo pirkėjų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

11.4. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju Pirkėjas nukreipiamas į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

11.5. Informacijai, esančiai informacijos laikmenose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.

11.6. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

11.7. Atvejais, kai prekės yra pažeistos dėl nenugalimos jėgos, stichinių nelaimių, audrų ir kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių reiškinių - Pardavėjo suteikta prekės gamyklinė garantija negalioja. 

11.8. Pirkėjui pareiškus pretenziją, kad įsigyta prekė neatitinka prekės nurodytų charakteristikų (pvz. trūksta dalių) ar prekė nėra tinkama naudoti pagal paskirtį, privalo pateikti Pardavėjui ar garantiniam centrui įrodymus, kurių prašo Pardavėjas, tokius kaip: prekių gavimo data, užsakymo numeris, prekės defekto aprašas, jeigu trūksta dalių - pateikti pagal gamintojo instrukciją trūkstamų dalių kodus bei jų kiekį, prekes defekto vaizdinė medžiaga (nuotraukos, video, kt.). Pirkėjui atsisakius pateikti pretenzijos įrodymus bei prašomą informaciją, Pardavėjas pasilieka teisę Pirkėjo pretenziją atmesti.

11.9. Prekių garantinė apžiūra vykdoma Pardavėjo nurodytame prekių garantinio aptarnavimo centre. Pirkėjas įsipareigoja prekę pristatyti į prekių garantinio aptarnavimo punktą savo transportu, per kurjerių tarnybas ar kt. būdu, kuris suderintas su Pirkėją aptarnavusiu vadybininku apžiūrai.

12. Prekių grąžinimas ir keitimas - teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo užsakymo šiais atejais:

12.1. Tinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinamos Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nustatytais atvejais ir sąlygomis:

12.1.1. Pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto daiktų perdavimo jam, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti nusipirktus daiktus pirkimo ar kitoje pardavėjo nurodytoje vietoje analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais. Jeigu keičiant daiktus susidaro kainų skirtumas, pirkėjas su pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

12.1.2. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų daiktų, tai pirkėjas turi teisę grąžinti daiktus pardavėjui, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų, ir atgauti už juos sumokėtą kainą. Pardavėjas turi grąžinti pirkėjui pastarojo sumokėtą kainą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo daikto grąžinimo dienos.

12.1.3. Pirkėjo reikalavimas pakeisti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš to pardavėjo.

12.2. Pirkėjas turi teisę netinkamos kokybės prekę keisti į tinkamos kokybės prekes arba jas grąžinti pagal CK 6.363str. bei CK 6.364 str., atvejais ir sąlygomis, jei prekė:

12.2.1. neatitiko šių savybių (jeigu tai yra taikytina): aprašymo, rūšies, kiekio, kokybės, funkcionalumo, suderinamumo, sąveikumo bei kitų savybių;

12.2.2 neatitiko bet kokios konkrečios paskirties, dėl kurios pirkėjui reikėjo šių prekių, apie kurią pirkėjas pranešė pardavėjui vėliausiai pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir dėl kurios pardavėjas sutiko;

12.2.3 nebuvo pristatytos su visais priedais ir instrukcijomis (įskaitant įdiegimo instrukcijas),

12.2.4. nebuvo tiekiamos su naujiniais,

12.2.5. neatitiko paskirties, dėl kurios tos rūšies prekės paprastai naudojamos, atsižvelgiant į taikomas teisės normas, techninius standartus, o jeigu jų nėra, – į elgesio kodeksus;

12.2.6. neatitiko pavyzdžio ar modelio kokybės, kurį pardavėjas pirkėjui pateikė iki sutarties sudarymo, ir neatitiko to pavyzdžio ar modelio aprašymo;

12.2.7. nebuvo pristatytos kartu su tokiais priedais (įskaitant pakuotę, įdiegimo ar kitas instrukcijas), kuriuos gauti pirkėjas gali pagrįstai tikėtis;

12.2.8. neatitiko kiekio ir turėjo tokias savybes (įskaitant su patvarumu, funkcionalumu, suderinamumu ir saugumu susijusias savybes) ir ypatybes, kuriomis paprastai pasižymi tokios pat rūšies prekės ir kurių pirkėjas gali pagrįstai tikėtis atsižvelgiant į prekių pobūdį ir į bet kokius pardavėjo ar kitų asmenų (įskaitant gamintoją) arba jų vardu pateiktus viešus pareiškimus, visų pirma, prekes reklamuojant ar jas ženklinant.

12.3. jeigu sudarant pirkimo-pardavimo sutartį pirkėjas buvo aiškiai informuotas apie tai, kad konkreti prekės savybė neatitinka aukščiau nustatytų reikalavimų, ir jis, sudarydamas sutartį, aiškiai ir atskirai su tuo sutiko, laikoma, kad prekė yra tinkamos kokybės.

12.4. pardavėjas yra atsakingas už trūkumus, atsiradusius dėl netinkamo prekių įdiegimo (instaliavimo, įrengimo ar montavimo), šiais atvejais:

12.4.1. jį atliko pardavėjas arba jis už tai yra atsakingas;

12.4.2. įdiegimą turėjo atlikti pirkėjas ir tai buvo padaryta netinkamai dėl netikslių įdiegimo instrukcijų, kurias pateikė pardavėjas,

12.4.3. Jeigu dėl kitų asmenų intelektinės nuosavybės ar kitų teisių pažeidimo panaikinama ar apribojama pirkėjo galimybė naudotis preke, pirkėjas gali ginti savo teises vadovaudamasis CK 6.3641 straipsnio nuostatomis.

12.4.4. Auksčiau nurodytomis teisėmis pirkėjas gali pasinaudoti ir tuo atveju, kai jam parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas prekės pirkimo–pardavimo momentu pasibaigęs.

12.4.5. Civilinio kodekso 6.3643 straipsnio 4 dalimi, pirkėjui nutraukus pirkimo–pardavimo sutartį (dėl netinkamos prekės kokybės): 1) pirkėjas turi grąžinti pardavėjui prekę pardavėjo sąskaita; 2) pardavėjas, gavęs sugrąžintą prekę arba pirkėjo pateiktus įrodymus, kad prekė buvo išsiųsta, turi ne vėliau kaip per keturiolika dienų grąžinti pirkėjui už prekę sumokėtą kainą, įskaitant pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas.

12.4.6. Kreipiantis dėl galimai netinkamos kokybės prekės išsaugoti prekės originalią tvarkingą pakuotę ir ją pateikti pardavėjui neprivaloma. Kreipiantis dėl tinkamos kokybės prekės grąžinimo atvejo svarbu išsaugoti ir turėti prekės originalią, nepažeistą pakuotę.

12.5. Pirkėjas turi teisę į prekių garantiją pagal įstatymą pagal šiuos punktus:

12.5.1. Pardavėjas yra atsakingas pirkėjui už bet kokią prekių (įskaitant skaitmeninių elementų turinčias prekes) kokybės reikalavimų neatitiktį prekės pristatymo momentu ir paaiškėjusią ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės pristatymo (garantija pagal įstatymą).

12.5.2. Pardavėjas ir pirkėjas gali susitarti dėl trumpesnio, negu nustatyta įstatymų, pardavėjo atsakomybės už naudotas prekes termino, tačiau šis terminas negali būti trumpesnis negu vieneri metai.

12.5.3. Prekės (įskaitant skaitmeninių elementų turinčias prekes) trūkumas, kuris paaiškėja per vienerius metus nuo jos pristatymo, laikomas buvusiu pristatant prekę, nebent pardavėjas įrodo kitaip arba kai tai nesuderinama su prekės pobūdžiu ar trūkumo pobūdžiu.

12.6.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta CK 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 12.9.2 dalyje numatytas išimtis.

12.6.2. Jeigu pirkėjas nori pasinaudoti nuotolinės sutarties atsisakymo teise, nes prekė neatitiko lūkesčių, tuomet prekės grąžinimo pardavėjui išlaidas padengia pirkėjas (Civilinio kodekso 6.22811 straipsnio 6 dalis). Jeigu pirkėjas grąžina prekę į garantinį centrą, nes gauta prekė neatitiko asortimento (rūšies, modelio, spalvos, dydžio ir pan.) arba trūksta komplektuojamųjų detalių, tuomet pirkėjas neturėtų patirti papildomų prekės grąžinimo išlaidų (Civilinio kodekso 6.332 straipsnis). Taip pat pirkėjas neturėtų patirti prekės grąžinimo išlaidų, jeigu prekė grąžinama dėl netinkamos kokybės (Civilinio kodekso 6.3641 straipsnio 7 dalis, 6.3642 straipsnio 2 dalis).

12.6.3. Pirkėjo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties pagal CK 6.22810 ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:

12.6.3.1. paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos pirkėjui visiškai suteiktos ir kurios numato pirkėjo pareigą sumokėti kainą, jeigu prieš pradedant teikti paslaugas buvo gautas pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai pardavėjas visiškai įvykdys sutartį;

12.6.3.2. sutartims, pagal kurias parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo finansų rinkos svyravimų šio straipsnio 1 dalyje nustatytu sutarties atsisakymo laikotarpiu;

12.6.2.3. sutartims dėl pagal specialius pirkėjo nurodymus gaminamų prekių, t. y. prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, neatsižvelgiant į tai, ar prekės pradėtos gaminti, ar ne, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos pirkėjo asmeninėms reikmėms;

12.6.2.4. sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

12.6.2.5. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

12.6.2.6. sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

12.9.2.7. sutartims dėl alkoholinių gėrimų, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo-pardavimo sutartį ir kurie pristatomi po trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo rinkos svyravimų;

12.6.2.8. sutartims, sudarytoms pirkėjui pateikus pardavėjui konkretų prašymą dėl šio atvykimo tam, kad būtų atlikti skubaus remonto ar priežiūros darbai. Jeigu šiuo atveju pardavėjas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu pirkėjas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties;

12.6.2.9. sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

12.6.2.10. sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos;

12.6.2.11. sutartims, sudarytoms viešajame aukcione;

12.6.2.12. sutartims dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis;

12.6.3. Taisyklėse nurodytose nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų:

12.6.3.1. kai sudaroma sutartis dėl paslaugų arba energijos pirkimo-pardavimo sutartis, – nuo sutarties sudarymo dienos;

12.6.3.2. kai sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią pirkėjas ar pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba:

a) jeigu pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią pirkėjas ar pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;

b) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią prikėjas ar prikėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį;

c) jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią pirkėjas ar pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

12.6.3.3. Jeigu pardavėjas nepateikė pirkėjui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pagal auksčiau nurodytas taisykles, pirkėjasjas turi teisę atsisakyti sutarties per 12 mėnesių nuo šio straipsnio 3 dalyje nustatytos termino pabaigos.

12.6.3.4. Jeigu pardavėjas pateikia prikėjui šio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytą informaciją per 12 mėnesių nuo šio straipsnio 3 dalyje nustatytos termino pabaigos, sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų nuo tos dienos, kurią Prikėjas gauna tą informaciją.

12.6.3.5. Prikėjas praneša pardavėjui apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą:

1) pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą. Šią formą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija; arba

2) pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.

12.6.3.6. Pardavėjas gali sudaryti sąlygas pirkėjui interneto svetainėje elektroniniu būdu pateikti šio straipsnio 5 dalyje nurodytus dokumentus dėl nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo. Šiuo atveju pardavėjas privalo nedelsdamas patvirtinti patvariojoje laikmenoje pirkėjui, kad gavo jo sutarties atsisakymą.

12.6.3.7. Pareiga įrodyti, kad laikėsi šio straipsnio reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka pirkėjui.

12.6.3.8. Jeigu sudaręs nuotolinę sutartį pirkėjas nori, kad paslaugos būtų pradėtos teikti arba energija pradėta tiekti nepasibaigus šiame straipsnyje nustatytam nuotolinės sutarties atsisakymo terminui, ir pirkėjui pagal sutartį atsiranda pareiga sumokėti kainą, pardavėjas gali teikti paslaugas ar tiekti energiją tik gavęs aiškų pirkėjo prašymą patvariojoje laikmenoje ir pirkėjo pripažinimą, kad, pardavėjui visiškai įvykdžius sutartį, pirkėjas praranda teisę atsisakyti sutarties.

12.6.3.9.  Jeigu sudaręs sutartį ne prekybos patalpose pirkėjas nori, kad paslaugos būtų pradėtos teikti arba energija pradėta tiekti nepasibaigus šiame straipsnyje nustatytam ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo terminui ir pirkėjui pagal sutartį atsiranda pareiga sumokėti kainą, pardavėjas gali teikti paslaugas ar tiekti energiją tik gavęs aiškų pirkėjo prašymą patvariojoje laikmenoje ir pirkėjo pripažinimą, kad, pardavėjui visiškai įvykdžius sutartį, pirkėjas praranda teisę atsisakyti sutarties.

12.7. Tinkamų ir netinkamų prekių keitimo ar grąžinimo bendroji tvarka

12.7.1. Prekių keitimas ir grąžinimas: prekės keičiamos ar grąžinamos pirkėjo rašytiniu prašymu el. paštu info@greitapigu.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes. Pardavėjas suteikia galimybę nemokamai grąžinti prekes per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo pateikimo dienos. Pirkėjas pardavėjui pateikia prekę (išskyrus išimtinius atvejus) ir rašytinį prašymą, kuriame nurodo priežastį (prekės trūkumą ar kitą priežastį), dėl kurios įsigyta prekė netenkina pirkėjo, ir vieną iš Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje (jeigu nusipirkta tinkamos kokybės prekė) ar 6.363 straipsnio 7 dalyje (jeigu nusipirkta netinkamos kokybės prekė) nurodytų reikalavimų.

12.7.2. Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo–pardavimo kvitas arba kitas prekės pirkimą–pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas (pridėtinės vertės mokesčio sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis ir kita) (toliau – prekės pirkimo–pardavimo dokumentas).

12.7.3. Jeigu pirkėjas nepateikia prekės pirkimo–pardavimo dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti prašyme nurodyti pirkėjo reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

12.7.4. Dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kilogramų svorio) netinkamos kokybės ne maisto prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža pardavėjas, jeigu vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. Tokių prekių kokybė, pirkėjui ir pardavėjui susitarus, gali būti įvertinama ir vietoje, kurioje prekė faktiškai naudojama ar laikoma.

12.7.5. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

12.7.6. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.

12.7.7. Dėl prekių, pirktų iš GreitaPigu.lt partnerių, Pirkėjas privalo kreiptis tiesiogiai į konkretų partnerį, iš kurio prekė buvo įsigyta.

12.7.8. Ginčai tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

12.8. Prikimo-pardavimo sutarties teisinės pasekmės:

12.8.1. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti nuotolinę sutartį ar ne prekybos patalpose sudarytą sutartį arba sudaryti nuotolinę sutartį ar sutartį ne prekybos patalpose, jeigu pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.

12.8.2. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas pirkėjui visas sumokėtas sumas, pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo pirkėjas mokėdamas pardavėjui, nebent pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.

12.8.3. Pardavėjas neprivalo grąžinti pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

12.8.4. Pardavėjas gali negrąžinti pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos pardavėjui arba kol pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį pirkėjui atsisakius sutarties pareiga atsiimti prekes tenka pardavėjui.

12.8.5. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį pirkėjui atsisakius sutarties pareiga atsiimti prekes tenka pardavėjui.

12.8.6. Pirkėjui tenka tik tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį šias išlaidas prisiima pardavėjas arba kai pardavėjas tinkamai neinformavo pirkėjo, kad šias išlaidas turės padengti pirkėjas.

12.8.7. Jeigu sudarant sutartį ne prekybos patalpose prekė buvo pristatyta į pirkėjo gyvenamąją vietą sutarties sudarymo metu, pirkėjui atsisakius sutarties, pardavėjas turi atsiimti prekę savo lėšomis, kai dėl prekės pobūdžio ji negali būti įprastai grąžinta paštu.

12.8.8. Pirkėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Pirkėjas neatsako už prekės vertės sumažėjimą, jeigu pardavėjas nepateikė pirkėjui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pagal CK 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punktą.

12.8.9. Pirkėjas, kuris atsisako sutarties šio kodekso 6.22810 straipsnio 9 ar 10 dalyje numatytu atveju, privalo atlyginti pardavėjui proporcingai už paslaugas, suteiktas iki to momento, kai pirkėjas pateikė pardavėjui pranešimą apie sutarties atsisakymą. Suma, kurią pirkėjas turi sumokėti pardavėjui, apskaičiuojama proporcingai pagal suteiktų paslaugų vertę vadovaujantis sutartyje nustatyta bendra kaina. Jeigu bendra kaina yra pernelyg didelė, proporcinga suma apskaičiuojama atsižvelgiant į suteiktų paslaugų rinkos vertę.

12.8.10. Pirkėjas neatlygina už suteiktas paslaugas ar energijos tiekimą per sutarties atsisakymo laikotarpį, jeigu:
                            1) pardavėjas nepateikė pirkėjui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pagal šio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punktą arba šio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytos informacijos, kad pirkėjas turi sumokėti pardavėjui pagrįstas išlaidas pagal šio straipsnio 9 dalį, arba
                            2) pirkėjas nepateikė aiškaus prašymo pradėti per sutarties atsisakymo laikotarpį pagal šio kodekso 6.22810straipsnio 9 ar 10 dalį.

12.8.11. Dėl pirkėjo teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo negali pirkėjui susidaryti jokių kitų išlaidų;

12.8.12.Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti nuotolinės sutarties arba ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, automatiškai nutraukiamos papildomos sutartys be jokių išlaidų pirkėjui, išskyrus išlaidas, kurios numatytos šiame straipsnyje ar šio kodekso 6.22812 straipsnyje.

 12.8.13. Papildomomis sutartimis laikomos sutartys, pagal kurias pirkėjas įsigyja prekių ar paslaugų, susijusių su nuotoline sutartimi ar su ne prekybos patalpose sudaryta sutartimi, o tas prekes tiekia ar paslaugas teikia pardavėjas ar kitas asmuo pagal susitarimą su pardavėju. Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti raštu kitai sutarties šaliai apie papildomos sutarties nutraukimą ir pateikti duomenis apie nuotolinės sutarties arba ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą. Atskiras pirkėjo pranešimas nereikalingas tais atvejais, kai papildoma sutartis buvo sudaryta su tuo pačiu pardavėju, kuriam buvo pranešta apie sutarties atsisakymą pagal šio kodekso 6.22810 straipsnį.

13.Atsakomybė

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia neteisingus ar netikslius asmens duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve GreitaPigu.lt.

13.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei GreitaPigu.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 13.5. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje GreitaPigu.lt yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

13.6.  Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių prekes ar paslaugas Pirkėjas užsisako naudodamasis elektronine parduotuve GreitaPigu.lt, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

13.7.  Dėl pirkimo-pardavimo užsakymo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kilus žalai, kaltoji šalis atlygina kitos šalies patirtus tiesioginius nuostolius.

13.8. Pardavėjo pareigos:

13.8.1. parduoti prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikti pirkėjui, atsiskaičiusiam už jas, prekių pirkimo–pardavimo dokumentą;

13.8.2. parduoti prekes kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kuri atitiktų pirkėjo išsirinktą pavyzdį;

13.8.3. garantuoti, kad būtų parduodamos tik saugios, tinkamos kokybės, komplektiškos prekės;

13.8.4. parduodamas ne maisto prekes, pateikti pirkėjui įstatymų reikalavimus atitinkančią prekės kokybės garantiją, jeigu parduodamai prekei kokybės garantija suteikta;

13.8.5. prekes, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas, parduoti tokiu laiku, kad pirkėjas turėtų realią galimybę panaudoti šias prekes iki jų tinkamumo naudoti termino pabaigos;

13.8.6. sudaryti sąlygas pirkėjui apžiūrėti prekę, ją pasimatuoti ar patikrinti, kaip ji veikia, arba pademonstruoti, kaip ją naudoti, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į prekės pobūdį ar sudaromos sutarties rūšį;

13.8.7. prieš sudarydamas vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka suteikti pirkėjui būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinamą informaciją apie parduodamas prekes;

13.8.8. Civilinio kodekso nustatytais atvejais ir sąlygomis ir Taisyklių II skyriuje nustatyta tvarka pakeisti prekę, vykdyti kitus teisėtus pirkėjojo reikalavimus;

13.8.9. Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekę, grąžinti jam už netinkamos kokybės prekę sumokėtus pinigus iš karto po netinkamos kokybės prekės priėmimo; jeigu netinkamos kokybės prekės priėmimo metu pardavėjas neturi reikiamos grąžinti pinigų sumos, jie turi būti grąžinti pirkėjui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės priėmimo, jeigu pardavėjas ir pirkėjas nesusitaria kitaip;

13.8.10. įstatymų nustatyta tvarka atlyginti pirkėjo nuostolius, jeigu jie turėti dėl to, kad pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekę, nebuvo pateikta teisės aktuose nustatyta informacija apie prekę arba ji buvo klaidinama

13.8.11. laikytis įstatymuose nustatytų prekių pardavimo draudimų ir ribojimų;

13.8.12. sužinojęs, kad parduodamos prekės nesaugios, nedelsdamas nutraukti mažmeninę prekybą šiomis prekėmis, informuoti pirkėjus, vykdyti kitas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme ir kituose produktų saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas pareigas;

13.8.13. vykdyti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

13.9. Pirkėjo teisės bei pareigos:

13.9.1. iki vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo gauti teisės aktų nustatyta tvarka jam būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinamą informaciją apie parduodamas prekes, susipažinti su jų saugą patvirtinančiais dokumentais;

13.9.2. iki vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo apžiūrėti prekę ir pareikalauti, kad pardavėjas, dalyvaujant pirkėjui, patikrintų prekę arba pademonstruotų, kaip ją naudoti, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į prekės pobūdį ar sudaromos sutarties rūšį;

13.9.3. reikalauti iš pardavėjo pakeisti prekę, sumažinti prekės kainą, neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus (pataisyti prekę);

13.9.4. vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą;

13.9.5. į nuostolių, atsiradusių dėl netinkamos kokybės prekės pardavimo, prekės trūkumų pašalinimo išlaidų, jeigu pardavėjui per protingą terminą trūkumų nepašalinus juos pašalina pirkėjas ar jo pasitelkti tretieji asmenys, atlyginimą;

13.9.6. kreiptis į Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatytas institucijas ar teismą, jeigu pardavėjas nevykdo jo teisėtų reikalavimų grąžinti įsigytas prekes, pašalinti jų trūkumus, sumažinti kainą, pakeisti ir (ar) suteikti informaciją.

13.9.7. Pirkėjas privalo atsiskaityti už perkamą prekę (sumokėti nustatytą jos kainą).

13.9.8. Kai mažmeninė prekyba vykdoma prekybos patalpose, pirkėjas gali pareikšti pretenzijas dėl neteisingo atsiskaitymo, jeigu pinigus arba mokėjimo kortele mokamas sumas ir grąžą tikrino nepasitraukęs nuo kasos ar prekystalio. Pretenzijas dėl neteisingo atsiskaitymo mokėjimo kortele pirkėjasjas gali pareikšti ir bankui, išdavusiam jam kortelę, teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

14.1.Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti elektroninėje parduotuvėje GreitaPigu.lt įvairias akcijas ar žaidimus.

14.5.Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

15. Apsikeitimas informacija

15.1.Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 3.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

15.2.Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

16.Baigiamosios nuostatos

16.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

16.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

16.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

16.4. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainė www.vvtat.lt – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.